Новости

30/06/2012

ИЗ­БОР­НО СОБ­РА­НИЕ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА НА РЕ­ПУБ­ЛИ­КА МАКЕДОНИЈА Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН НОВ ПРЕТСЕ­ДА­ТЕЛ Здру&...

Повеќе »