Новости

ИЗБОРИ ВО ЛЕКАРСКА КОМОРА

Датум: 05/04/2017

Согласно одредбите од Статутот и Правилникот за избор и отповикување на членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија, Собранието на Лекарската комора на Македонија на седницата одржана на 23.2.2017 година донесе Одлука за распишување избори за членови во Општинските одбори, Собранието и претседател на Лекарската комора на Македонија.

Изборите за избор на членови во oпштинските одбори и Собранието на Лекарската комора на Македонија ќе се одржат на  6 април 2017 година

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ОДБОРИТЕ НА ЛЕКАРИ И МЕСТА НА ГЛАСАЊЕ