Новости

КОНГРЕС НА СЕКЦИЈАТА ПО ОПШТА МЕДИЦИНА НА СРБИЈА

Датум: 21/07/2017

Конгрес на секцијата по општа медицина на Србија кој ќе се одржи во периодот од 28.09.- 01.10.2017г.,на Златибор х.
“Мона”.
Повеќе информации на следниот линк:
http://www.opstamedicina.org/