Управен одбор

ПРЕТСЕДАТЕЛ

д-р Драган Ѓорѓиевски

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ

д-р Спаско Ѓурчиноски

д-р Милена Авакумовска

прим.д-р Љубин Шукриев

д-р Мирослава Шевченко

СЕКРЕТАР

д-р Валентина Митров

БЛАГАЈНИК

Д-р Светлана Стојкова

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ФОНД ЗА ЗДРАВСТВО

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЛЕКАРСКА КОМОРА

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ЦЕНТАРОТ ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА