Членови

ЗЛОМ-СМ е непрофитно здружение кое бројните активности ги реализира од уплатената чланарина на своите членови. Годишната чланарина изнесува 800 денари и се уплатува на:

ж.сметка: 300000000211884

депонент: Комерцијална Банка

назнака: чланарина за 2023 за ЗЛОМ-СМ

повикување на број 001

 

Годишна чланарина за МЛД – Македонско Лекарско Друштво изнесува 1500 денари и се уплатува на:

ж.сметка: 300000000211884

депонент: Комерцијална Банка

назнака: чланарина за 2023