Кои сме ние

Добре дојдовте на страницата на Здружението на лекарите по општа медицина-семејна медицина на Република Македонија кое е единственото национално, стручно здружение на лекарите по општа и семејна медицина во нашата земја. Здружението е формирано во 1947 година и е член на Македонското лекарско друштво(МЛД). Од тогаш во континуитет до денес согласно Статутот на МЛД ги следи потребите од едукација и професионалрн развој на лекарите од примарна здравствена заштита (ПЗЗ).

Здружението организира стручни состаноци, конгреси, симпозиуми, работилници, акредитирани од Лекарска комора на Македонија(ЛКМ) како форма на Континуирана медицинска едукација (КМЕ) и Континуиран професионален развој(КПР).

ЗЛОМ-СМ е активен член на Асоцијацијата на лекарите по општа медицина-семејна медицина на Југоисточна Европа (Association of general practice/family medicine of South-East Europe-AGP/FM SEE) и во моментов претседателствува со истата. Здружението е член  на Европското и светското здружение на лекарите по општа-семејна медицина WONCA(World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) од каде  ги користи позитивните искуствата од другите земји за унапредување на семејната медицина во нашата земја и ја развива меѓународната соработка. ЗЛОМ-СМ исто така е и активен член на:

  • EURACT (European Academy of Teachers in General Practice and Family Medicine)
  • EGPRN (European General Practice Research Network)
  • EQUIP (European Society for Quality and Safety in Family Practice)
  • EUROPREV (European Network for Prevention and Health Promotion in Family Medicine and General Practice)