Новости

КОНКУРС

Датум: 23/06/2017

К О Н К У Р С За прием на кандидати за доедукација на здравствени работници-избрани лекари по семејна медицина за 3, 6, 9 и 12 месеци.