Новости

Палијативна амбуланта

Датум: 07/02/2019

Отворена е палијативна амбуланта во ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина 13 Ноември -Скопје, за пациенти со малигни заболувања.во палијативен стадиум. Може да упатуваат сите лекари .

Во последниот број на VOX Medici објавена е  студија Организациона ефикасност и начините на нејзиното подобрување во работата на општите/семејните доктори во Р. Македонија.

Во прилог последниот број на VOX Medici