Новости

ИЗБОРНО СОБРАНИЕ

Датум: 30/06/2012

ИЗ­БОР­НО СОБ­РА­НИЕ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА НА РЕ­ПУБ­ЛИ­КА МАКЕДОНИЈА

Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН НОВ ПРЕТСЕ­ДА­ТЕЛ

Здру­же­ни­е­то актив­но ќе учес­тву­ва при ре­ша­ва­ње­то на проб­ле­ми­те што не оп­то­ва­ру­ва­ат и кои се мно­жат мно­гу бр­зо, а тоа ќе го по­стиг­не­ме пре­ку ани­ми­ра­ње на членс­тво­то во се­кој дел од др­жа­ва­та со фор­ми­ра­ње сек­ции во ед­на мре­жа и со актив­но учес­тво на си­те до­кто­ри, ре­че во за­врш­ни­от збор но­ви­от пре­тсе­да­тел. Д-р Ка­те­ри­на Ко­ва­че­ва по­че­сен пре­тсе­да­тел

На 30 ју­ни во про­сто­ри­и­те на Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво се одр­жа из­бор­но­то со­бра­ние на Здру­же­ни­е­то на ле­ка­ри по оп­шта и се­меј­на ме­ди­ци­на на Ма­ке­до­ни­ја (ЗЛОСМ). На Со­бра­ни­е­то при­сус­тву­ваа 44 чле­но­ви од си­те по­драч­ни здру­же­ни­ја во Ре­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ни­ја.

На по­че­то­кот до при­сут­ни­те на Из­бор­но­то со­бра­ние се обра­ти  д-р Ка­те­ри­на Ко­ва­че­ва, до­се­га­шен пре­тсе­да­тел на Здру­же­ни­е­то со образ­ло­же­ние на  из­ве­шта­јот  за ра­бо­та на Здру­же­ни­е­то во из­ми­на­ти­те че­ти­ри го­ди­ни.

Во про­дол­же­ние беа из­бра­ни ра­бот­но пре­тсе­да­телс­тво и ко­ми­си­и­те не­оп­ход­ни за ра­бо­та­та на Из­бор­но­то со­бра­ние. При­сут­ни­те из­браа Из­бор­на ко­ми­си­ја, Ве­ри­фи­ка­ци­о­на ко­ми­си­ја и Ко­ми­си­ја за жал­би што е во сог­лас­ност со ста­ту­тот на Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво.

По де­тал­но­то  прет­ста­ву­ва­ње на пред­ло­же­ни­те кан­ди­да­ти­те за но­во­то пре­тсе­да­телс­тво  кои при­стиг­наа до кан­ди­да­ци­о­на­та ко­ми­си­ја во ро­кот пред­ви­ден во Ста­ту­тот, Из­бор­на­та ко­ми­си­ја ја поч­на по­стап­ка­та за из­бор на ор­га­ни­те и те­ла­та на здру­же­ни­е­то. По про­вер­ка­та на гла­сач­ки­те лив­чи­ња со мно­зинс­тво гла­со­ви бе­ше усво­е­на пред­ло­же­на­та ли­ста. За нов пре­тсе­да­тел на Здру­же­ни­е­то е из­бра­на д-р На­де Ани­цин, спе­ци­ја­лист по оп­шта ме­ди­ци­на со дол­го­го­диш­но искус­тво и член на Управ­ни­от од­бор на Здру­же­ни­е­то на ле­ка­ри од оп­шта и се­меј­на ме­ди­ци­на во по­ве­ќе ман­да­ти.

По из­бо­рот на при­сут­ни­те се обра­ти но­виот пре­тсе­да­тел д-р Ани­цин.

– По­чи­ту­ва­ни, ре­че таа, ви бла­го­да­рам на иска­жа­на­та до­вер­ба. Тоа ќе би­де об­вр­ска по­ве­ќе да се тру­дам да ја оправ­дам це­лос­но ва­ши­те оче­ку­ва­ња, се раз­би­ра за­ед­но со но­ви­от Упра­вен од­бор. Во не­го се из­бра­ни мно­гу мла­ди и спо­соб­ни ко­ле­ги од кои оче­ку­вам да би­дат до­пол­ни­тел­на си­ла и ен­ту­зи­ја­зам во функ­ци­ја на ра­бо­та­та на Здру­же­ни­е­то. Ова здру­же­ние, од сво­е­то фор­ми­ра­ње, уште во да­леч­на­та 1947 го­ди­на ра­бо­те­ло, ра­бо­ти и ќе про­дол­жи да ра­бо­ти за ле­ка­ри­те по оп­шта  и се­меј­на ме­ди­ци­на. Здру­же­ни­е­то актив­но ќе учес­тву­ва при ре­ша­ва­ње­то на проб­ле­ми­те што не оп­то­ва­ру­ва­ат и кои се мно­жат мно­гу бр­зо. Тоа ќе го по­стиг­не­ме пре­ку ани­ми­ра­ње на членс­тво­то во се­кој дел од др­жа­ва­та со фор­ми­ра­ње сек­ции во ед­на мре­жа и со актив­но учес­тво на си­те до­кто­ри.

Ќе се оби­де­ме да ос­тва­ру­ва­ме ре­дов­ни сред­би со Ми­ни­стерс­тво­то за здрав­ство, Ле­кар­ска­та ко­мо­ра на Ма­ке­до­ни­ја и Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње. Исто та­ка, ка­ко член­ка на Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво ќе се по­тру­ди­ме да да­де­ме ма­кси­ма­лен при­до­нес во ра­бо­та­та на не­го­ви­те ор­га­ни и те­ла.

На кра­јот са­кам да му се заб­ла­го­да­рам на до­се­гаш­ни­от пре­тсе­да­тел д-р  Ка­те­ри­на Ко­ва­че­ва за сè што сто­ри за ра­бо­та­та и афир­ма­ци­ја­та на Здру­же­ни­е­то. Неј­зи­но­то искус­тво ќе ми би­де по­треб­но и по­на­та­му и за­тоа са­кам да ја пред­ло­жам за по­че­сен пре­тсе­да­тел на ова здру­же­ние” – ре­че д-р Ани­цин. При­сут­ни едног­лас­но го при­фа­ти­ја неј­зи­ни­от пред­лог.

За пот­пре­тсе­да­те­ли на ЗЛОСМ се из­бра­ни д-р Ки­рил Со­ле­ски, д-р Ди­ми­тар Але­ксов и д-р Мар­та Тун­џе­ва, а за се­кре­тар на здру­же­ни­е­то е из­бран д-р Лу­бен Шу­кри­ев.