Новости

КОЈ Е КОЈ ВО КОНТИНУИРАНАТА МЕДИЦИНСКА ЕДУКАЦИЈА

Датум: 30/07/2012

СЕ ОБИ­ДУ­ВА ЛИ НЕ­КОЈ ДА ГИ ПО­ЛА­РИ­ЗИ­РА ЛЕ­КА­РИ­ТЕ ОД ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА?

Не јас­но, ко­му е по­треб­на по­дел­ба­та ме­ѓу ле­ка­ри­те од оп­шта пра­кти­ка, ос­нов­на­та ал­ка на здрав­стве­ни­от си­стем кои има­ат мно­гу од­го­вор­на за­да­ча по­крај за­чу­ву­ва­ње на здрав­је­то на на­се­ле­ни­е­то да ги на­ма­лат тро­шо­ци­те што Фон­дот  

 

Очиг­лед­но, крај­но е вре­ме од­го­вор­ни­те во Ми­ни­стерс­тво­то за здрав­ство и Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње на Ма­ке­до­ни­ја да сфа­тат де­ка ко­га за струч­ни пра­ша­ња, за кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја или про­фе­си­о­на­лен раз­вој раз­го­ва­ра­ат со Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри на Ма­ке­до­ни­ја, раз­го­ва­ра­ат со по­гре­шен парт­нер. Со ва­кви­от при­од што поч­ну­ва­ат да го пра­кти­ку­ва­ат и Ми­ни­стерс­тво­то и Фон­дот ед­но­став­но е спро­ти­вен на ре­ше­ни­ја­та од под­за­кон­ски­те акти што ги пот­пи­шу­ва ток­му ми­ни­сте­рот за здрав­ство.

По­вод за овие ука­жу­ва­ња е ре­дов­на го­диш­на сред­ба на Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње со из­бра­ни­те –ма­тич­ни ле­ка­ри, под по­кро­ви­телс­тво на Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри на Ма­ке­до­ни­ја, на сред­ба­та при­сус­тву­ва­ше и ми­ни­сте­рот за здрав­ство одр­жа­на на 29 август. Глав­на те­ма, спо­ред со­оп­ште­ни­е­то од Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње би­ла пре­вен­тив­ни­те мер­ки и актив­но­сти (це­ли) кои ги да­ва­ат ма­тич­ни­те ле­ка­ри.

На ра­бот­на­та сред­ба, се ве­ли во со­оп­ште­ни­е­то се ди­ску­ти­раа мож­но­сти­те за но­ви пре­вен­тив­ни мер­ки и актив­ност, за­ме­на на по­сто­еч­ки и ре­ви­ди­ра­ње на ли­ста­та на исти­те. Пре­вен­тив­ни­те мер­ки и актив­но­сти (це­ли) кај ма­тич­ни­те ле­ка­ри за прв пат се во­ве­доа 2007 го­ди­на ка­ко дел од ка­пи­та­ци­ја (исп­ла­та­та) и прет­ста­ву­ва ре­фор­ма за ко­ја ФЗОМ за прв ја во­ве­де пред зем­ји­те од ре­ги­о­нот, Ма­ке­до­ни­ја и ма­тич­ни­те ле­ка­ри до­би­ја нај­ви­со­ки по­фал­би од струч­на­та јав­ност во на­ше­то оп­кру­жу­ва­ње за уна­пре­ду­ва­ње­то на пре­вен­ци­ја­та во при­мар­но­то ни­во за здрав­стве­на за­шти­та.

Тоа е она што се слу­чу­ва­ло на „ре­дов­на­та сред­ба”. Но, во Пра­вил­ни­кот за об­ли­ци­те, кри­те­ри­у­ми­те и рас­по­ре­ду­ва­ње­то на об­ли­ци­те на струч­но­то усо­вр­шу­ва­ње за об­но­ву­ва­ње на ли­цен­ца­та за ра­бо­та на здрав­стве­ни­те ра­бот­ни­ци со ви­со­ко обра­зо­ва­ние од об­ла­ста на ме­ди­ци­на­та, пот­пи­шан од ми­ни­сте­рот за здрав­ство, пи­шу­ва не­што со­се­ма дру­го:

„Струч­но­то усо­вр­шу­ва­ње го спро­ве­ду­ва­ат Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво, струч­ни здру­же­ни­ја член­ки на Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво и дру­ги струч­ни здру­же­ни­ја.

Ор­га­ни­за­то­ри на раз­ни фор­ми на струч­ни усо­вр­шу­ва­ња мо­жат да би­дат  и Ми­ни­стерс­тво за здрав­ство, ме­ди­цин­ски фа­кул­тет, МА­НУ, кли­ни­ка, ин­сти­тут, здрав­стве­на уста­но­ва и ор­га­ни­за­ции од об­ла­ста на здрав­ство­то.”

Не е спор­но Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри да раз­го­ва­ра за пра­ша­ња што се од­не­су­ва­ат на нив­на­та ра­бо­та, за со­др­жи­на­та на до­го­во­ри­те, за од­но­си­те со Фон­дот и Ми­ни­стерс­тво­то и слич­но. Ова е уште по­раз­бир­ли­во ако се има пред­вид де­ка Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри се член­ка на Сто­пан­ска­та ко­мо­ра на Ма­ке­до­ни­ја. Со пра­во, ако  се има пред­вид де­ка тие се ра­бо­то­да­ва­чи во здрав­стве­ни­те уста­но­ви во кои ра­бо­тат и вра­бо­ту­ва­ат по­мо­шен ме­ди­цин­ски и друг пер­со­нал.

Но, ко­га се рас­пра­ва за струч­ни пра­ша­ња, по­себ­но за пре­вен­тив­ни­те мер­ки, тоа е за­да­ча на Здру­же­ни­е­то на ле­ка­ри од оп­шта и се­меј­на ме­ди­ци­на. Ова здру­же­ние за­ед­но со дру­ги­те здру­же­ни­ја, но и со Цен­та­рот за се­меј­на ме­ди­ци­на се ком­пе­тент­ни да ги утвр­дат при­о­ри­те­ти­те и да се ор­га­ни­зи­ра­ат да ги пре­не­сат на ма­тич­ни­те ле­ка­ри. Со­ра­бо­тка­та на при­ват­ни­те до­кто­ри мо­же да би­де са­мо до­бре­дој­де­на.

Ва­ков обид за упад во си­сте­мот се слу­чи на по­че­то­кот на оваа го­ди­на ко­га Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње и Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри се оби­доа да ги зе­мат кон­ци­те во свои ра­це. По не­кол­ку со­ста­но­ци во Фон­дот и во Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво, на кој при­сус­тву­ваа и прет­став­ни­ци на Цен­та­рот за се­меј­на ме­ди­ци­на се чи­не­ше де­ка не­до­раз­би­ра­ња­та се над­ми­на­ти.

Сред­ба­та во Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње од 29 август не са­мо што збу­ну­ва ту­ку и отво­ра мно­гу пра­ша­ња. Да­ли во се­то ова, со за­о­би­ко­лу­ва­ње на Здру­же­ни­е­то на ле­ка­ри од оп­шта и се­меј­на ме­ди­ци­на, има не­кои скри­е­ни на­ме­ри. Уште по­ве­ќе што на сред­ба­та во Фон­дот Здру­же­ни­е­то на Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво не бе­ше ни по­ка­не­то да при­сус­тву­ва.

Не јас­но, ко­му е по­треб­на ва­ква­та по­дел­ба ме­ѓу ле­ка­ри­те од оп­шта пра­кти­ка. Зо­што со ва­кви­от од­нос се пра­ви разд­во­ју­ва­ње во те­ло­то на ос­нов­на­та ал­ка на здрав­стве­ни­от си­стем, ма­тич­ни­те до­кто­ри кои има­ат мно­гу од­го­вор­на за­да­ча по­крај за­чу­ву­ва­ње на здрав­је­то на на­се­ле­ни­е­то да ги на­ма­лат тро­шо­ци­те што Фон­дот ги изд­во­ју­ва за вто­ри­от и тре­ти­от сте­пен на здрав­стве­на за­шти­та.