Новости

РАЗГОВОР СО Д-Р НАДА АНИЦИН

Датум: 30/07/2012

РАЗ­ГО­ВОР СО Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН, ПРЕ­ТСЕ­ДА­ТЕЛ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА

 

ЗА­ДО­ВОЛ­НИ ДО­КТО­РИ И ЗА­ДО­ВОЛ­НИ ПА­ЦИ­ЕН­ТИ

Оче­ку­ва­ме што по­го­лем број чле­но­ви пре­ку ка­тад­нев­на­та актив­ност да би­дат но­си­те­ли на пред­ло­зи, ре­ше­ни­ја за проб­ле­ми­те и се она сто е од ин­те­рес за оп­шти­от од­нос­но се­меј­ни­от ле­кар

 

На из­бор­но­то со­бра­ние на Здру­же­ни­е­то што се одр­жа во ју­ни оваа го­ди­на бе­ше из­бран нов Упра­вен од­бор и нов пре­тсе­да­тел. На со­би­рот што се одр­жа во Скоп­је се раз­го­ва­ра­ше, ме­ѓу дру­го­то, и за ид­на­та актив­ност и за за­да­чи­те на Здру­же­ни­е­то. Ток­му тоа бе­ше по­вод за раз­го­вор со д-р На­да Ани­цин, но­ви­от пре­тсе­да­тел на здру­же­ни­е­то.

ЛВ: Кои ќе би­дат при­о­ри­тет­ни за­да­чи на но­во­то ра­ко­водс­тво на здру­же­ни­е­то на до­кто­ри по оп­шта- се­меј­на ме­ди­ци­на?

Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН: Но­во­то ра­ко­водс­тво го со­чи­ну­ва­ат мал дел од чле­но­ви на ста­ро­то ра­ко­водс­тво, кои тре­ба да го га­ран­ти­ра­ат кон­ти­ну­и­тет во ра­бо­та­та на Здру­же­ни­е­то, и по­ве­ќе но­ви чле­но­ви, пред сè мла­ди и спо­соб­ни до­кто­ри. Ток­му тие ќе тре­ба да би­дат мо­тор­на­та си­ла на Здру­же­ни­е­то. При­о­ри­тет­ни за­да­чи на но­во­то ра­ко­водс­тво до­пр­ва ќе тре­ба да би­дат утвр­де­ни отка­ко ќе по­де­тал­но ќе се за­поз­на­е­ме со со­стој­би­те во здрав­ство­то во­оп­што и во Здру­же­ни­е­то. Се­пак има не­кои пра­ша­ња кои уште се­га се на­мет­ну­ва­ат да го пре­о­ку­пи­ра­ат на­ше­то вни­ма­ние.

Ед­но од зна­чај­ни­те пра­ша­ња е ани­ми­ра­ње на што по­го­лем број ле­ка­ри, чле­но­ви на здру­же­ни­е­то од це­ла­та др­жа­ва пре­ку фор­ми­ра­ње сек­ции во мре­жа­та на здрав­стве­ни ор­га­ни­за­ции. На тој на­чин ќе мо­жат на нај­до­бар мо­жен на­чин да се сог­ле­да­ат проб­ле­ми­те и да се по­ну­дат аде­кват­ни од­го­во­ри за нив­но ре­ша­ва­ње. Исто та­ка, но­во­то ра­ко­водс­тво комп­лет­но ќе се по­све­ти на прод­ла­бо­чу­ва­ње на со­ра­бо­тка­та со ре­ле­вант­ни­те ин­сти­ту­ции во др­жа­ва­та кои ре­ша­ва­ат дел од проб­ле­ми­те на се­меј­ни­от ле­кар ка­ко што се Ма­ке­дон­ско ле­кар­ско друш­тво ка­де е член­ка на­ше­то Здру­же­ние, Ле­кар­ска­та ко­мо­ра на Ма­ке­до­ни­ја, Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње и дру­ги.

Во рам­ки­те на кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја ка­ко пер­ма­нен­тен про­цес и на­ше ан­га­жи­ра­ње е ин­тен­зи­ви­ра­ње на со­ра­бо­тка­та со ка­те­дра­та по се­меј­на ме­ди­ци­на пре­ку ко­ја се соз­да­ва но­ви­от се­ме­ен ле­кар. Мо­жам да ка­жам де­ка ние сме за­до­вол­ни од до­се­гаш­на­та со­ра­бо­тка, но факт е де­ка таа тре­ба да се прод­ла­бо­чу­ва при што и две­те стра­ни ќе го нај­дат ви­стин­ско­то ме­сто при усо­вр­шу­ва­ње­то на до­кто­ри­те.

Се­ка­ко ед­на од глав­ни­те за­да­чи ќе би­де ин­фор­ми­ра­ње­то за на си­те чле­но­ви за проб­ле­ми­те со кои се со­о­чу­ва­ат до­кто­ри­те од на­ше­то Здру­же­ние и актив­но­сти­те на не­го­ви­те ор­га­ни и те­ла. Тоа прет­по­ста­ву­ва ре­ги­стри­ра­ње на ВЕБ стра­ни­ца на Здру­же­ни­е­то на ко­ја ќе се ин­фор­ми­ра членс­тво­то за си­те пре­зе­ме­ни актив­но­сти, за се она што се слу­чу­ва­ат ка­ко во зем­ја­та та­ка и во странс­тво.

ЛВ: Ка­ко и на кој на­чин ќе  прив­ле­че­те што по­го­лем број до­кто­ри по Оп­шта ме­ди­ци­на во ра­бо­та­та на Здру­же­ни­е­то?

 Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН: Во прв ред пре­ку мре­жа­та сек­ции. Оче­ку­ва­ме што по­го­лем број чле­но­ви од овие сек­ции пре­ку ка­тад­нев­на­та актив­ност да би­дат но­си­те­ли на пред­ло­зи, ре­ше­ни­ја за проб­ле­ми­те и се она сто е од ин­те­рес за оп­шти­от од­нос­но се­меј­ни­от ле­кар. За таа цел се фор­ми­ра­ни и по­себ­ни ко­ми­сии кои ќе учес­тву­ва­ат и ќе со­ра­бо­ту­ва­ат со ре­ле­вант­ни­те ин­сти­ту­ции пре­не­су­вај­ќи ги проб­ле­ми­те од ба­за­та бо­реј­ќи се за нив­но ре­ша­ва­ње со единс­тве­на цел се­меј­ни­от ле­кар би го до­бил оној ста­тус кој го зас­лу­жу­ва во оп­штес­тво­то.

ЛВ: Врз кои ос­но­ви ќе го вос­по­ста­ви­те  од­но­сот со Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње при ос­тва­ру­ва­ње на пра­ва­та на до­кто­ри­те по оп­шта ме­ди­ци­на?

 Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН: Управ­ни­от од­бор фор­ми­ра­ше ко­ми­си­ја ко­ја ќе би­де за­дол­же­на за со­ра­бо­тка со Фон­дот за здрав­стве­но оси­гу­ру­ва­ње (ФЗОМ) за се она што тре­ба да би­де имп­ле­мен­ти­ра­но во ра­бо­та­та на оп­шти­от или се­меј­ни­от ле­кар. Но ќе тре­ба да се из­бо­ри­ме оваа ко­ми­си­ја да до­бие трет­ман на рам­но­пра­вен учес­ник при до­го­ва­ра­ње и пре­го­ва­ра­ње со ФЗОМ, би­деј­ќи до се­га тоа не бе­ше слу­чај. Имај­ќи пред­вид де­ка ин­те­ре­си­те ни се за­ед­нич­ки, а и проб­ле­ми­те кои не ма­чат во те­кот на на­ше­то ра­бо­те­ње, се­ка­ко де­ка во тој пог­лед не­ми­нов­на е со­ра­бо­тка­та и со Здру­же­ни­е­то на при­ват­ни ле­ка­ри на Ма­ке­до­ни­ја, иа­ко си­те тие се и чле­но­ви на на­ше­то Здру­же­ние, при уни­фи­ци­ра­ње­то на на­ста­пот при бра­не­ње­то на пра­ва­та и ре­ша­ва­ње­то на проб­ле­ми­те.

ЛВ: Ка­кви се пла­но­ви­те во вр­ска со кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја, а со тоа и со­ра­бо­тка­та со Ка­те­дра­та по се­меј­на ме­ди­ци­на?

 Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН: Ед­на од ос­нов­ни­те це­ли на на­ше­то Здру­же­ние е ток­му кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја. Обез­бе­ду­вај­ќи ја кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја ќе при­до­не­се­ме за кон­ти­ну­и­ра­ни­от про­фе­си­о­на­лен раз­вој на се­кој ле­кар. До­бро еду­ци­ра­ни­от ле­кар со сè она сто е но­во во Евро­па и во све­тот е се­ка­ко од го­ле­ма ко­рист ка­ко за па­ци­ен­тот та­ка и за др­жа­ва­та. Во тој кон­текст ако са­ка­ме ма­тич­ни­от ле­кар да би­де чу­вар на здрав­стве­на­та вра­та­та, мо­ра­ме со­ра­бо­тка­та со ка­те­дра­та по се­меј­на ме­ди­ци­на, за ко­ја мо­рам да наг­ла­сам де­ка е на­ви­сти­на до­бра, во ид­ни­на уште по­ве­ќе раз­ви­ва­ме и да ја не­гу­ва­ме. Тоа е им­пе­ра­тив на здру­же­ни­е­то, по­ле од кое не­ма от­стап­ка, би­деј­ќи пре­ку Цен­та­рот од­нос­но во ид­ни­на Ка­те­дра­та се соз­да­дат но­ви­те се­меј­ни ле­ка­ри, збо­га­те­ни со но­ви зна­е­ња и ве­шти­ни кои ќе ги при­ме­ну­ва­ат во сво­ја­та пра­кти­ка, ка­ко што тоа го пра­ват се­меј­ни­те ле­ка­ри од Европ­ска­та уни­ја и по­ве­ќе­то ле­ка­ри од зем­ји­те во оп­кру­жу­ва­ње­то. Мо­рам да наг­ла­сам де­ка во кон­ти­ну­и­ра­на­та ме­ди­цин­ска еду­ка­ци­ја на ле­ка­рот не тре­ба да ја за­бо­ра­ви­ме и уло­га­та на МЛД. Се­ка­ко де­ка цел­та е да до 2020 го­ди­на спо­ред Стра­те­ги­ја­та за здрав­ство тре­ба да го соз­да­де­ме про­фи­лот на се­меј­ни­от ле­кар во Ма­ке­до­ни­ја.

ЛВ: Мо­же­те ли да ни ка­же­те по­кон­крет­но кои се дол­го­роч­ни­те це­ли на Здру­же­ни­е­то на до­кто­ри­те по оп­шта- се­меј­на ме­ди­ци­на кои би тре­ба­ло да би­дат пре­диз­вик за Вас ка­ко пре­тсе­да­тел и но­во­то ра­ко­водс­тво? 

Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН: Пер­ма­нент­но ос­нов­на за­да­ча, ка­ко дол­го­роч­на опре­дел­ба, ка­ко пре­тсе­да­тел на Здру­же­ни­е­то на ле­ка­ри по оп­шта и  се­меј­на ме­ди­ци­на ќе би­де да ра­бо­там за­ед­но со Управ­ни­от од­бор, а се­ка­ко и во со­ра­бо­тка и со МЛД да се тру­ди­ме да на­пра­ви­ме за­до­во­лен ле­ка, би­деј­ќи то­гаш и на­ши­те па­ци­ен­ти ќе би­дат за­до­вол­ни. Се­ка­ко де­ка тоа за­до­волс­тво ќе го по­стиг­не­ме ако ус­пе­е­ме да го по­до­бри­ме ста­ту­сот на ле­ка­рот во оп­штес­тво­то ка­ко и не­го­ви­от стан­дард. Но, се­ка­ко де­ка се­то тоа ка­ко Здру­же­ние не ќе мо­же­ме да го по­стиг­не­ме ако не ја има­ме со­ра­бо­тка­та и раз­би­ра­ње­то од си­те ре­ле­вант­ни ин­сти­ту­ции во др­жа­ва­та во чии ин­те­рес е опре­дел­ба­та ле­ка­ри­те во се­кој мо­мент да да­дат ма­кси­мум при ле­ку­ва­ње­то, а при­тоа да би­дат за­до­вол­ни од сво­ја­та по­лож­ба во оп­штес­тво­то кое за тоа ќе знае да ги на­гра­ди.