Новости

ВИТАЛИЈА И ГОРСКА УЧЕСНИЦИ НА 4-ОТ КОНГРЕС

Датум: 12/04/2016

Благодарнос од ЗЛОМ-СМ до Виталија и Горска за нивната поддршка на 4-от Конгрес на лекарите по општа-семејна медицина на Македонија со меѓународно учество.