Новости

11/12/2013

На 06.12.2013 година е објавен Конкурс за доедукација по семејна медицина.

Повеќе »
21/11/2013

ЗЛОМ-СМ организира стручен состанок под покровителство на Лек Скопје.

Повеќе »
16/10/2013

Tемата на Симпозиумот на ПЛИВА ќе биде: ”SUMAMED®-ДОКАЖАН ИЗБОР ЗА ЕМПИРИСКО ЛЕКУВАЊЕ НА РЕСПИРАТОРНИТЕ ИНФЕКЦИИ”.

Повеќе »
10/10/2013

НА 23ТИ СИМПОЗИУМ НА ЗЛОМ-СМ ТЕМА НА АКТАВИС СИМПОЗИУМ КЕ БИДЕ: “ ТЕРАПИЈА НА ХРОНИЧНА КАШЛИЦА”

Повеќе »
17/09/2013

Работилницата за КРК во Битола ќе се одржи на 25 Октомври неместо 24 Октомври како што беше објавено.Работилницата ќе се одржи во Високата школа.

Повеќе »
30/08/2013

На седница на Влада на Р.М. е донесена одлука за задолжителна едукација на матичните доктори за рана детекција на колоректален карцином. Министерството за Здравство одлучи едукацијата да ја спроведува Центарот за семејна медицина. Едукацијата ке тра...

Повеќе »
27/08/2013

Ги известуваме сите лекари од примарна здравствена заштита дека се обврзани, согласно законските одредби, до 31.12. 2020-та година да ја завршат програмата за доедукација за семејна медицина. Бидејќи станува збор за програма чие времетраење е ра...

Повеќе »
22/06/2013