Новости

05/02/2013

Никола Николовски/Сектор за продажба Триглав осигурување АД | бул. Октомвриска револуција бб, 1000 Скопје, Република Македонија Тел: +389 2 5102 151|E-mail: [email protected] | www.triglav.mk

Повеќе »
25/01/2013

Почитувани колеги, Ве исзвестуваме дека до крајот на месецов ќе има информација за работилниците кои ни се обврска во новиот Анекс договор со ФЗОМ за 2013 година, а ке се организираат во Центарот за семејна медицина, Медицински факултет.

Повеќе »
15/01/2013

III Конференција лекара опште медицине-породичне медицине југоисточне Европе Хотел „Метропол“ 11 – 14.април 2013. УЛОГА ЛЕКАРА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ - ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ ИЗМЕЂУ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ Теме: 1.Здравствена ...

Повеќе »
16/10/2012

Почитувани, Ве информираме дека во периодот од 15-18.11.2012 год. во Пловдив, Р.Бугарија ке се одржи "Трета Конференција на лекарите по општа медицина" на Бугарија. Истата ке се одржи во х. Новотел *****, кој се наоѓа во центарот на градот Пловдив. ...

Повеќе »
02/10/2012

СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р.ХРВАТСКА На 02.10.2012 год.во Загреб,делегација на Асоцијацијата на лекарите по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа на чело со Претседателот на Асоцијацијата Прим.д-р Љубин Шукриев,беше примена од Претсе...

Повеќе »
12/09/2012

На 19 декември 2010 година се потпиша Договор за примопредавање на новиот Едукативен центар за семејна медицина, од Министерството за здравство на Медицинскиот факултет во Скопје, со што уште еднаш јасно и недвосмислено се демонстрира определба...

Повеќе »
30/07/2012

РАЗ­ГО­ВОР СО Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН, ПРЕ­ТСЕ­ДА­ТЕЛ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА ЗА­ДО­ВОЛ­НИ ДО­КТО­РИ И ЗА­...

Повеќе »
30/07/2012

СЕ ОБИ­ДУ­ВА ЛИ НЕ­КОЈ ДА ГИ ПО­ЛА­РИ­ЗИ­РА ЛЕ­КА­РИ­ТЕ ОД ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА? Не јас­но, ко­му е по­треб­на по­дел­ба­та ме­ѓу ле&sh...

Повеќе »
30/06/2012

ИЗ­БОР­НО СОБ­РА­НИЕ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА НА РЕ­ПУБ­ЛИ­КА МАКЕДОНИЈА Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН НОВ ПРЕТСЕ­ДА­ТЕЛ Здру&...

Повеќе »