Новости

30/07/2012

СЕ ОБИ­ДУ­ВА ЛИ НЕ­КОЈ ДА ГИ ПО­ЛА­РИ­ЗИ­РА ЛЕ­КА­РИ­ТЕ ОД ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА? Не јас­но, ко­му е по­треб­на по­дел­ба­та ме­ѓу ле&sh...

Повеќе »
30/06/2012

ИЗ­БОР­НО СОБ­РА­НИЕ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА НА РЕ­ПУБ­ЛИ­КА МАКЕДОНИЈА Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН НОВ ПРЕТСЕ­ДА­ТЕЛ Здру&...

Повеќе »