Новости

02/10/2012

СРЕДБА СО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА Р.ХРВАТСКА На 02.10.2012 год.во Загреб,делегација на Асоцијацијата на лекарите по општа/семејна медицина на Југоисточна Европа на чело со Претседателот на Асоцијацијата Прим.д-р Љубин Шукриев,беше примена од Претсе...

Повеќе »
12/09/2012

На 19 декември 2010 година се потпиша Договор за примопредавање на новиот Едукативен центар за семејна медицина, од Министерството за здравство на Медицинскиот факултет во Скопје, со што уште еднаш јасно и недвосмислено се демонстрира определба...

Повеќе »
30/07/2012

РАЗ­ГО­ВОР СО Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН, ПРЕ­ТСЕ­ДА­ТЕЛ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА ЗА­ДО­ВОЛ­НИ ДО­КТО­РИ И ЗА­...

Повеќе »
30/07/2012

СЕ ОБИ­ДУ­ВА ЛИ НЕ­КОЈ ДА ГИ ПО­ЛА­РИ­ЗИ­РА ЛЕ­КА­РИ­ТЕ ОД ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА? Не јас­но, ко­му е по­треб­на по­дел­ба­та ме­ѓу ле&sh...

Повеќе »
30/06/2012

ИЗ­БОР­НО СОБ­РА­НИЕ НА ЗДРУ­ЖЕ­НИ­Е­ТО НА ЛЕ­КА­РИ ПО ОПШ­ТА И СЕ­МЕЈ­НА МЕ­ДИ­ЦИ­НА НА РЕ­ПУБ­ЛИ­КА МАКЕДОНИЈА Д-Р НА­ДА АНИ­ЦИН НОВ ПРЕТСЕ­ДА­ТЕЛ Здру&...

Повеќе »